පාසල්

 

අංක

නම/ස්ථානය

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

1

 

 

 

2

 

 

 

3