Sinhala (Sri Lanka)Tamil-Sri Lanka

Home Administrative Structure Grama Niladhari Division

GN Divisions

GN Division
No
GN Division
Name
Name of the
Village
J/418 Manatkadu Manatkadu
J/419 Kudaththanai Kudaththanai
J/420 Kudaththanai North Kudaththanai North
J/421 Potpathy Potpathy
J/422 Ampan Ampan
Koddodai
J/423 Nagarkovil East Nagarkovil East
J/424 Nagarkovil West Nagarkovil West
J/425 Nagarkovil South Nagarkovil South
Kudarappu
Kudarappu North
J/426 Chempiyanpattu North ChempiyanpattuNorth
Mamunai
Thanippanai
J/427 Chempiyanpattu South Maniyavalai
Nelliyan
Erakkam
J/428 Maruthankerny Thalaiyady
Maruthankerny North
Maruthankerny South
J/429 Vaththirayan Vaththirayan North
Vaththirayan South
J/430 Uduththurai Uduththurai East
Uduththurai North
Uduththurai South
Vempady
J/431 Aliyawalai Aliyawalai
Kodukkulai
J/432 Vettilaikkerny Vettilaikkerny
J/433 Mulliyan Kaddaikkadu
Mulliyan
Niththiyaveddai
J/434 Pokkaruppu Pokkaruppu
Kevil
Vannankulam
J/435 Chundikkulam Chundikkulam

 

S.No GN Division Grama Niladharies Name
Mobile
GN Divisions
GN No
1 Grama Niladhari (Admin)
Mr.Vallipuram Thavarasa 770532133
2 Manatkadu J/418 Mr.Arunasalam Umasangar 777831236
3 Kudathanai J/419 Mr.Nadarasa Segar 771529241
4 Kudaththanai North J/420 Mrs.Piratheepan Thanusiya 778568826
5 Potpathi J/421 Mrs.Sureshkumar Sujenthini 770239371
6 Ampan J/422 Mr.Sepamalai Thomas Jude 776681528
7 Nagarkovil East J/423 Mr.Alakarasa Vimalesan 777792997
8 Nagarkovil Ewest J/424 Mr.Sepamalai Thomas Jude (ACT) 776681528
9 Nagarkovil South J/425 Mrs.Sarithash Rathika (ACT) 771264531
10 Chempiyanpattu North J/426 Mrs.Sarithash Rathika 771264531
11 Chempiyanpattu South J/427 Mr.Karthikesu Kugathas 772526196
12 Maruthankerny J/428 Mrs.Ravichandran Kayathiri 774565795
13 Vaththirayan J/429 Mr.Kidnapillai Subakumar (ACT) 774215087
14 Uduththurai J/430 Mr.Vishvalingam Subeshkumar 777437153
15 Aliyawalai J/431 Mr.Kidnapillai Subakumar

 

774215087

16 Vetrilaikerny J/432 Miss.Antony Amalathas Miyuri Lakshi 771791850
17 Mulliyan J/433 Mr.Sangarapillai Kantharuban 773930797
18 Pokkaruppu J/434 Mrs.Valantine Densiyaana 779586355
19 Chundikkulam J/435 Mr.Vishvalingam Subeshkumar (ACT) 777437153
 
Division Map
Divisional Flag
Divisional Secretary
ds photo.jpg
Who's Online
We have 12 guests online
Divisional Secretariats